• Con số may mắn khi mơ thấy Phật Quan Thế Âm Bồ Tát: 17, 76
  • Con số may mắn khi mơ thấy Phật và chùa: 15, 45
  • Con số may mắn khi mơ thấy Phật và ma: 21, 78
  • Con số may mắn khi mơ thấy Phật rơi lệ: 28, 32